Υπηρεσίες

1615704

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εμπειρία μας στην στατική σε συνδυασμό με τη χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών επίλυσης, οδηγεί σε βελτιστοποιημένους από πλευράς κόστους και ευκολίας κατασκευής φέροντες οργανισμούς (value engineering).

1615792

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η πολύχρονη εμπειρία της μελετητικής ομάδας επιτρέπει την διεκπεραίωση διαδικασιών, με ευθύνη και συνέπεια, για έκδοση αδειών δόμησης για κάθε τεχνικό έργο.

1615862

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Έλεγχος – έγκριση – τροποποιήσεις – βελτιστοποίηση στατικών μελετών.