Μελέτη σιλό για δυνατότητα πολλαπλής τοποθέτησης στις εγκαταστάσεις της «Isomat Α.Β.Ε.Ε.» στη Θεσσαλονίκη


silo

Μελέτη σιλό πενήντα τόνων (50 t) από ανοξείδωτο χάλυβα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορους τύπους ικριωμάτων.

Share the project with others: