Τροποποίηση υφιστάμενων και προσθήκη νέων μεταλλικών κατασκευών στις εγκαταστάσεις της «Isomat Α.Β.Ε.Ε.» στη Θεσσαλονίκη


biomixanika-ktiria

Αφορά στη στατική μελέτη εσωτερικών κατασκευών υποστήριξης εξοπλισμού καθώς και την προσθήκη μεσοπατωμάτων.

Share the project with others: